بیست و پنج سال پیش

ساعت سه شب بود که صدای تلفن پسری را از خواب بیدار کرد .پشت خط مادرش بود

با عصبانیت گفت:چرا مرا از خواب بیدار کردی؟

مادر گفت:بیست و پنج سال قبل تو مرا از خواب بیدار کردی.

فقط می خواستم بگویم تولدت مبارک!

/ 0 نظر / 6 بازدید