به سلامتی کارگری که صاحب کارش زد توی گوشش...

 

رفت که لباسشو عوض کنه بره خونه اما...

 یاد خرج مادر مریضش افتاد...

یاد اجاره خونه...

جهیزیه دخترش...

شهریه دانشگاه پسرش...

برگشت به صاحب کارش

گفت منو ببخشید ...

 


 

/ 0 نظر / 21 بازدید