...

انسان موجود عجیبی است...

اگر بگویند در آسمان خدا یکصدمیلیارد و نه ستاه وجود دارد،بی چون و چرا می پذیرد.

اما اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند:رنگی نشوید!

فوری انگشت خود را به نیمکت می کشد تا ببیند رنگیست؟؟!!

/ 0 نظر / 6 بازدید